پیشتازتک پلاسسلامت و پزشکی

همه چیز درباره بیماری هپاتیت C

فیلم سینمایی سرخ پوست

هپاتیت C چیست؟

لغت هپاتیت یعنی تورم کبد. این تورم ممکن است بوسیله مواد شیمیا ئی،دارو،صرف زیاد مشروب الکلی، و یا ایجاد میشود. C بوسیله ویروس هپاتیت “hep C” یا ،(HCV(C ویروس ایجاد شود.

تفاوت هپاتیت B ، A و C

هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C ویروس های جداگانه ای هستند که باعث تورم کبد میشوند. هریک از ویروس ها بطریق مختلفی سرایت میکند. شما میتوانید بر علیه هپاتیتA و هپاتیت B ایمن سازی بشوید ولی برای جلوگیری ازهپاتیت C واکسن وجود ندارد. امکان دارد که همزمان به هپاتیت ها ی مختلف مبتلا بشوید.

تقریبا از هر 100 نفر در استرالیا و جها ن یکنفر مبتلا به هپاتیت C میباشد و بسیاری ا ز مردم نمیدانند که به آن میتلا هستند. مردم ممکن است مبتلا به هپاتیت C باشند و ندانند زیرا سالها طول میکشد تا عوارض آن ظاهر گردد.

چگونگی ابتلا به هپاتیت C

هپاتیت C از طریق خون منتقل میگردد. وقتی خون از کسی که مبتلا به هپاتیت C میباشد وارد جریان خون دیگری میشود. این را تماس خون با خون مینامند. حتی اگر مقدار خون آنقدر کم باشد که دیده نشود، میتواند ویروس را منتقل کند. افسانه ها و خرافات بسیاری در مورد نحوه انتقا ل هپاتیت C وجود دارد.

چگونه به هپاتیت C مبتلا می شوید؟

خطر جدی

 • کارهای طبی یا دندانپزشکی و یا کارهای طبی سنتی که ضد عفونی نشده اند و پوست سوراخ میگردد.در بسیاری از کشورها این معمول ترین راه انتقال هپاتیت C میباشد. د ر استرالیا انتقال خون، تلقیح واکسن، و کارهای طبی ایمن از خطر میباشند.
 • استفا ده دوباره ا ز وسائل تزریقی دیگران برای تزریق مواد مخدر، از جمله استروئید. این معمول ترین راه انتقال هپاتیت C در استرالیا میبا شد.
 • خالکوبی یا سوراخ کردن پوست ضد عفونی نشده

خطر کمتر

 • جراحا ت فرو رفتن سوزن د ر کارکنان بهداشتی
 • چنانچه مادر مبتلا به هپاتیت C باشد ممکن است در دوران حاملگی یا وضع حمل از ماد ر به کودک منتقل شود.
 • انتقال خون د ر استرا لیا قبل ا ز 1990
 • استعما ل مجد د از وسائل خصوصی دیگران مانند تیغ صورت تراشی یا مسوا ک، چنانچه د ر آن خون وجود دا شته باشد
 • تما س خون با خون د ر موقع نزدیکی جنسی
 • جراحا ت سوزن توسط سوزنهای تزریق مواد مخد ر که د ر محلهای عمومی دور انداخته شده ا ند

در تمام نقاط د نیا هپاتیت C وجود دارد.د ر استرالیا، کشوری که د ر آن متولد شده اید و سا یر کشورها خطر وجود دارد

از راههای زیر هپاتیت منتقل نمی شود:

 • توالت مشترک
 • ظروف خوراک یا لیوانها ی آشامیدنی
 • سرفه، عطسه، بوسیدن، و در آغوش گرفتن
 • استخر های شنا
 • نیش پشه و سایر حشرا ت


آزمایشات لازم برای هپاتیتC

باید آزمایش هپاتیت C را د ر نظر بگیرید اگر:

 • هرگز انتقال خون ، تلقیح واکسن یا عملیات طبی در کشور دیگری داشته اید و مطمئن نیستید که ضد عفونی شده بوده اند یا نه
 • آیا هرگز عملیا ت طبی سنتی، خالکوبی یا سوراخ شدن پوست داشته اید و مطمئن نیستید که ضد عفونی شده بوده اند یا نه
 • آیا هرگز مواد مخد ر تزریق کرده اید و یا از وسائل تزریق مصرف شده استفاده کرده اید، یا به کس دیگری برای تزریق مواد مخدر (از جمله استروئید) کمک کرده اید
 • · هرگز د ر زندا ن بوده اید و مواد مخد ر از جمله استروئید تزریق کرده اید یا از وسائل تزریق مصرف شده استفاده کرده اید، یا خالکوبی یا سوراخ شدن پوست، یا از تیغ اصلاح و مسواک دیگری استفاده کرده اید.
 • مطمئن نیستید که خالکوبی و سوراخ کرد ن پوست با وسائل ضد عفونی شده انجام گرفته یا نه
 • قبل ا ز فوریه 1990 د راسترالیا انتقا ل خون دا شته اید.

راههای تشخیص هپاتیت C

تنها راه برای اینکه بدانید هپاتیت C دارید یا نه آزمایش خون میبا شد. میتوانید ا ز دکترتا ن بخواهید که ترنیب این آزمایش را بدهد.میتوانید تقاضای مترجم کنید و مترجم حق محرمانه بودن شما را محترم میشمارد.بعضی ا ز کلینیک ها ی سلامت جنسی ترتیب آزمایش محرما نه هپاتیت C را میدهند. شما برای مراجعه به کلینیک سلا مت جنسی احتیاجی به کارت مد یکر ندارید.

درمان هپاتیت C

معالجات جدیدی برای هپاتیت C وجود دارد که موثر، آسان با عوارض جنبی کم میبا شند.نه فقط معالجه جدید را بکار میبرند بلکه 90-95% شانس معالجه هپاتیت C دارد. مد ت زما ن معالجه نیز خیلی از قبل کوتا ه تر است.دکتر های عمومی (GPs) و همچنین دکترها ی متخصص میتوانند این معالجات را تجویز کنند و این امر، معالجه شد ن افراد را آسانتر میکند.

معالجات جدید هپاتیت C

معالجا ت جد ید direct-acting antivirals یا DAAs نامیده میشوند و بصورت قرص خورده میشوند. د ر بعضی موارد داروها ی دیگری بنا م Ribavirin و Pegylated Interferon ممکن است به معالجه اضا فه شود. Pegylated Interferon بصورت تزریق داده میشود.

معالجه بین 8 تا 24 هفته طول میکشد و برای همه کسانیکه هپاتیت C دارند توصیه میگردد.

پیشگیری ا ز شیوع هپاتیت C د ر جامعه

د ر سراسر د نیا به روشها ی زیر ازسرایت ویروس هپاتیتC جلوگیری میشود :

 • غربا ل خونها ی اهدائی
 • ارائه وسائل ضد عفونی شده تزریق به تزریق کنندگا ن مواد مخدر و آموزش آنها (کاهش صدمه)
 • ضد عفونی کرد ن وسا ئل پزشکی و عملیا ت سنتی طبی
 • انجا م خالکوبی و سوراخ کرد ن پوست با رعایت ضد عفونی

برنا مه سوزن و سرنگ (NSP)به کاهش صد مه وارد شدن بخاطر مصرف مواد مخد ر د ر استرا لیا و سراسر د نیا کمک میکند.شواهد نشا ن مید هد که د ر استرا لیا NSPs د ر جلوگیری از انتقا ل هپاتیتC موفقیت آمیز بوده ا ست. این اثرات بدی را که این بیماری بر روی جامعه دارد کاهش داده و بیلیون ها دلا ر بنفع جامعه بوده است.

در صورت ابتلا به هپاتیت ث، چه مراقبت هایی لازم است؟

باید یک رژیم غذایی سالم داشت و شروع به ورزش کرد. مشاوره با یک متخصص تغذیه برای داشتن یک رژیم غذایی سالم و عملی میتواند کارساز باشد. در مورد داروهایی که مصرف میکنید و همچنین داروهای بدون نسخه، با پزشک یا داروساز مشورت کنید. از مصرف استامینوفن والکل اجتناب شود (زیرا سرعت پیشرفت بیماریهای کبد را زیاد میکنند).

عوارض درمان دارویی چیست؟

عوارض درمان با اینترفرون ممکن است شامل موارد زیر باشد:

– خواب پریشان

– تهوع

– استفراغ

– تب

– بدن درد

– خستگی مفرط

– تحریک پذیری

– افسردگی

– اختلال در تمرکز و حافظه

  عوارض مکملهای ریباویرین ممکن است شامل موارد زیر باشد:

– کاهش گلبولهای قرمز خون

– بثورات پوستی و خارش

– خستگی مفرط

– گرفتگی بینی

– ناقص الخلقه زایی

عوارض در طی چند هفته اول درمان، معمولاً شدیدتر است و در طول زمان کاهش می یابد. چنانچه عوارض جانبی دارو برای شما آزاردهنده است، با پزشک خود تماس بگیرید. او به شما راهکارهایی ارائه خواهد کرد، بعنوان مثال در صورت داشتن تهوع، پیشنهاد خواهد کرد مصرف دارو بلافاصله قبل از خوابیدن صورت گیرد.

حما یت های جامعه از بیماران مبتلا به هپاتیت C

هپاتیتC همراه با بد نا می و سوء تفاهم است. این میتواند افراد را خجل و گوشه گیر کند. حما یت و آگاهی میتواند ابتلا به هپاتیتC را برای خانواده ما ن، دوستا نما ن، و جامعه آسانتر کند.یکی ا ز بزرگترین مسا ئل برای مبتلایا ن به هپاتیتC این است که به چه کسی بگویند (افشاء کردن) اگر کسی به شما بگوید که هپاتیتC دارد شما نباید به احدی بگوئید مگر اینکه او به شما چنین اجازه ای را داده با شد. نقض اعتما د میتواند فشار روحی بوجود بیاورد.

توجه به بیماران مبتلا به هپاتیت در استرالیا

د ر استرالیا کسی را بخاطر ابتلا به هپاتیتC مورد تبعیض قرار دادن خلاف قانون است. این شامل استخدا م نیز میشود. اگر شما مبتلا به هپاتیتC هستید ملزم نیستید به کسی بگوئید مگر اینکه برای بیمه عمر درخواست میدهید و یا خون اهدا میکنید. کارکنان بخش بهدا شت حق ندارند مشخصات و اطلاعا ت شخصی شما را بد ون اجازه تا ن به کسی یا محلی بدهند.

موسسه هپا تیت ایا لت و یا ناحیه تا ن میتوانند اطلاعا ت و حمایت محرما نه د رمورد افشا، تبعیض و استخدا م د راختیا ر شما قرار دهند.

منبع
ماهس
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن